Да не се укинуваат веќе донесените детални урбанистички планови (ДУП), бидејќи на тој начин се доведува во прашање правната сигурност на инвеститорите во градежниот сектор кои трпат големи финансиски штети. Дополнително, самиот процес на прекин на градба значи финански товар и за останатите 26 гранки поврзани со градежништвото,  граѓаните кои одлучиле да инвестираа во стан,  за самите општини и државата, велат од Градежната комора на Македонија, на прес конференцијата по одржаниот Управен одбор предовден од претседателот Ивица Јаќимовски.

„Правната сигурност е основа за инвеститорите и за сите чинители вклучени во процесот на градење. Сметаме дека не смее да се поигрува со правната сигурност во државата и да се доведуваат во неизвеснот инвеститорите кои немаат никаква поврзаност со постапката за донесување на ДУП,  како и   купувачите на недвижен имот и банките кои ги дале кредите врз база на предимотен лист, а сето тоа по претходно добиено одобрение за градба во одредена општина. Со ваквиот начин на работа се создава голема правна несигурност, која резултира со негативни ефекти врз домашната економија“, изјави Јакимовски.

Доколку се укине одреден ДУП за изградба на станбен објект, по автоматизам се блокираат сите процеси кои се поврзани со делот на градење.

„Инвеститорот започнува со градба на претходно донесен ДУП,  од страна на општините, град Скопје и Министерството за транспорт и врски, поточно градежната компанија не учествува во донесување на ДУП-овите. Укинување на ДУП на готов објект, во кој вложиле и компаниите и граѓаните и сите вклучени во процесот значи огромен финансиски товар.  Врз онова на проценките на Градежна комора на Македонија, со моментот на укинување на ДУП – овите, делот на мораторим на дупови кој се води, државата претрпува штета поголема од 1 милјада евра, како и  сите чинители инволвирани во процесот. Донесување на нов ДУП, е сложен процес кој трае повеќе од две години во зависност од носителот на ДУП“, додаде Јакимовски.

 Градежната комора на Македонија бара внимание за во иднина при донесување на деталните урбанистички планови, бидејќи секое стопирање кога веќе започнал процесот на градба значи штета која не може да се надомести.