ИНФОРМАЦИИ
КОНТАКТ

Адреса

Црвена Скопска Општина бр.10

Телефон

+ 389 2 3091 440

Е-пошта

info@chamber.mk

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Јасна Кадриќ

075 254 086
jkadrikj@sojuzkomori.org.mk