Членови на Управниот одбор на Комората на сметководители одржаа состанок со претставници на ЕУ Делегација каде се дискутираше за хармонизација на националната легислативата со регулативите на Европската Унија, како и за проблемите на национално ниво врзани за законски решенија кои се неусогласени и спротивни на интересите на сметководствената професија.