Сојузот на стопански комори на Македонија, ги презентираше резултатите од најновото истражување за состојбата со која се соочуваат компаниите во изминатиот период од почетокот на здравствено – економската криза,  предизвикана од Ковид19. Во истражувањето, вклучени се претпријатија од сите региони во земјава и тоа најголем дел, 54%  се лоцирани во Скопскиот, 9% се од Пелагонискиот, по 7% од Југоисточниот, Полошкиот и Источниот регион, по 6% од Југозападниот и Вардарскиот регион и 4% се лоцирани во Североисточниот регион на Македонија. 

Според дејноста претпријатијата припаѓаат на секторите угостителство, производство и преработка, сметководство и финансии, трговија, услуги, градежништво, туризам, здравство, транспорт и логистика и земјоделие.

Благоја Грозданов, член на Управниот одбор на ССК, истакна дека во истражувањето учествуваа претприемачи, претпријатија од сите големини но пред се микро, мали и средни кои претставуваат 99,8 проценти од вкупниот број регистрирани правни субјекти во земјата.  Од учесниците во истражувањето, 73% се микро,  21 % мали, 5% средни, а само 1% припаѓа на големи субјекти, што соодветствува и ја отсликува националната економија. 

Генерално претприемачите се соочуваат со намален обем на работа како и со големи штети од пандемијата, а голем дел не се во можност да се задолжуваат со нови кредити, на веќе постоечките за да ја пребродат кризата. 

Според големината на штетата, 49% од анкетираните претпријатија одговориле дека трпат штети во нивното работењето меѓу 81% и 100%, 13% имале штета од 61% – 80%, 13% се со штета од 41% – 60%, 16% претрпеле штета од 21% – 40% и 8% се изјасниле дека имале штета од 0% – 20%. Само 1% се изјасниле дека немаат штета во нивното работење. 

На прашањето колку е намален обемот на работата во месец март 2020, 40% од претпријатијата одговориле дека обемот на работа им е намален помеѓу 81% и 100%, на 19% обемот на работа им се намалил од 61% до 80%, 12% имаат намален обем на работа меѓу 41% и 60%, кај 15% обемот е намален помеѓу  21% и 40% и кај 9% намалувањето е од 0% – 20%. Само кај 5% од прeтпријатијата немало намалување на обемот на работа.  

Во однос на бројот на вработени 85% од претпријатијата одговориле дека се уште не го намалиле бројот на вработени како резултат на состојбата за разлика од 15% од компаниите кои веќе го намалиле бројот на вработени, но доколку нема соодветни економски мерки и како резултат на состојбите дури 46% од компаниите се изјасниле дека планираат да го намалат бројот на вработени ако немаат ликвидност  и средства да ги исплатат платите и трошоците. истакна Грозданов

Најголем дел од претпријатијата, односно 86%, сметаат дека економските мерки кои ги донесе Владата не се во согласност со потребите на стопанството и нема да ја исполнат целта да се преброди состојбата, додека само 14% од компаниите сметаат дека мерките се во согласност со нивните потреби.

Вкупно 65% од претпријатијата одговориле дека се уште немаат аплицирано за дел од понудените економски  мерки за справување со кризата донесени од Владата, 19% аплицирале, а 16% воопшто не планираат да ги користат економските мерки. Во поглед на понудениот кредит на Развојната банка 65% од претпријатијата не аплицирале, 8% изјавиле дека аплицирале, 7% се изјасниле дека аплицирале и се уште чекаат одговор. 19% од претпријатијата се изјасниле дека нема воопшто да аплицираат за кредит, а 1% истакнаа дека се одбиени.

Што се однесува до Мерката финансиска поддршка 14.500 денари, се изјасниле дека планираат да ја користат 47% од претпријатијата, 32 % не одлучиле, а 21%  воопшто не планираат да ја користат. На прашањето дали се запознаени дека средствата за поддршка треба да се вратат во 2021 година, 79% од претпријатијата се изјасниле дека се запознаени со условите. 

Од сите претпријатија вклучени во истражувањето 80% се изјасниле дека немаат можност да ја вршат својата работа од дома или онлајн, а на прашањето дали бараат алтернативен начин за остварување на нивната дејност 70% се изјасниле дека не е можно да ја вршат нивната дејност на алтернативен начин, 19% од нив бараат алтернативни начини, а 11% не бараат друг начин“, изјави Грозданов.

Сојузот на стопански комори на Македонија, обединува 35 стопански комори, 30 групации, здруженија и асоцијации, кои застапуваат над 24.000  претпријатија од сите  региони и сектори.