Се проширува листата на дејности опфатени со јавниот повик на Развојна банка

Развојната банка на РСМ во врска со Јавниот повик бр.1 објавен на ден 25.03.2020 година, за директна финансиска поддршка на трговски друштва и трговец поединец известува дека се проширува листата на дејности од НКД, кои може да аплицираат за кредитната линија, со следните дејности:

  • 31     Градски и приградски патнички копнен транспорт
  • 39     Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место
  • 3        Внатрешен патнички воден транспорт

При оценка на поднесените апликации по Јавниот повик бр.1, нема да се применува критериумот за одобрување:

  • показателот за тековна ликвидност треба да е најмалку 0,9 а се пресметува како сооднос меѓу тековните средства и краткорочните обврски. Показателот се пресметува на база на биланс на состојба од последната фискална година.

Сите заинтересирани кои сакаат да аплицираат повеќе информации може да најдат на овој линк. https://www.mbdp.com.mk/mk/kreditiranje/msp#trajni-obrtni-s-va