СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ
РАКОВОДСТВО

ТРАЈАН АНГЕЛОСКИ

Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Драган Митковски

Потпретседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Габриела Кулебанова

Потпретседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Христина Стојановиќ

Извршен Директор

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Совет на претседатели

Агро Бизнис комора

Огнен Оровчанец, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Индустриска комора

Трајан Ангеловски, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

ИКТ комора

Саша Огненовски, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Градежна комора

Ивица Јаќимовски, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Туристичко Угостителска

Владимир Граматиков, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Услужна комора

Златко Милески, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Трговска комора

Михаил Кирков, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Комора на Сметководители

Драган Митковски, Претседател

+389 2 3091440
info@chamber.mk

Комора на медијатори

Славе Младеновски, Претседател

+389 75 314 142
contact@kmrm.org.mk

Комора на трговски друштва за геодетски работи

Никола Рибароски , Претседател

+389 2 3220 449
info@geokomora.mk