Правила и услови

Користење на материјали од оваа веб-страница

Материјалот и базата на податоци на оваа веб-страница не можат да бидат репродуцирани, достапни на други веб-страници или бази на податоци без експлицитно одобрение, што може да се добие на [email protected].

Наместо тоа, можете да водите до соодветната страница на оваа веб-страница под услов URL-то на ССКM да биде јасно видлив, директните врски до документите сепак не се дозволени.

Исто така, треба да се добие претходна писмена дозвола од ССКМ за превод, адаптација или репродукција во други формати на документи на ССКМ, освен ако тоа е за лична употреба.

Оваа веб-страница и нејзината содржина се предмет на авторско право на ССКМ, освен ако не е поинаку наведено. Сликите може да бидат предмет на авторско право на трети лица и не треба да се преземаат без претходна дозвола од ССКМ.

Сите барања, како и барањата за дозвола во врска со употребата на материјалот објавен на оваа веб-страница треба да се достават на [email protected].

Лични податоци на интернет корисници објавени на оваа веб-страница

Доколку корисниците на Интернет обработуваат лични податоци достапни на оваа веб-страница, тие мора да бидат во согласност со важечките закони и прописи за заштита на личните податоци и да ги обработуваат таквите податоци законски, правично и транспарентно.

Поврзување со оваа веб-страница

ССКM (кој ги вклучува нејзините подружници) целосно ги охрабрува корисниците да поставуваат линкови од оваа веб-страница и нејзините страници на нивните сопствени страници, без да бараат претходна дозвола под следниве услови:

  • Овие линкови не смеат да ги кршат правата на ССКМ, особено во врска со неговото лого, кратенката и правата на интелектуална сопственост;
  • Овие линкови не смеат да се користат за промоција на организација или компанија, или за какви било комерцијални производи или услуги;
  • Ако водите до оваа веб-страница, мора да се воздржите од креирање iframe или употреба на други алатки за визуелно менување на страниците на ССКМ;
  • Не се дозволени директни врски до PDF документи објавени или хостирани на оваа веб-страница. Се издава дозвола само за врска до страницата што го претставува документот под услов експлицитно да се појави URL-то на ССК, како што е наведено погоре.
  • Откако ќе се создаде врска до оваа веб-страница, таа треба да се тестира за да се осигура дека таа работи и ги исполнува горенаведените услови. Во тој случај би сакале да бидеме известени на [email protected].

Ако имате дополнителни прашања во врска со поврзувањето на оваа веб-страница, контактирајте не на [email protected].

Додека ССКM вложува максимални напори да ги минимизира нарушувањата предизвикани од технички грешки, исто така и не прифаќа никаква одговорност во врска со проблемите (како што се слаби перформанси, компјутерски вирус, откажување на комуникациската линија, промена на содржината, итн.)

ССКМ го задржува правото да го одбие, според сопствено дискреционо право, секој кориснички пристап до оваа веб-страница или кој било дел од неа без претходно известување.

За безбедносни цели на страницата и да се осигури дека оваа веб-страница останува достапна за сите корисници, се користат софтверски програми за следење на мрежниот сообраќај за откривање на можни нарушувања на безбедноста.