ПОТВРДИ И ПРЕПОРАКИ

  • Потврди со препораки за добивање на бизнис визи
  • Потврди за членство за потребите на компаниите членови
  • Заверка на документи (ф-ри, договори, ценовници)
  • Потврди за виша сила
  • Потврда за дејноста компанија член на комората
  • Сертификат за членство во ССК или секторска комора
  • Други заверки, препораки и потврди

* Ако е потребно и со претходна најава, сертификат може да се издаде на странски јазик.