МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА НАУКА, ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА

Македонскиот центар за наука, истражување и едукација” при Сојуз на стопански комори на Македонија, континуирано работи на истражување на потребите за едукација и обука во претпријатија во Република Македонија, а резултатите од компаративната анализа ја истакнаа важноста на континуирано инвестирање во вработените во контекст на задржување на конкурентноста на пазарот. Центарот за компаниите овозможува навремена едукација од областа на националната легислатива, обуки, семинари, како и доквалификација и преквалификација на високо професионални и стручни кадри

Во насока на застапување на интересите на членовите и поддршка во создавање на квалитетен и квалификуван кадар кој соодветствува на потребите на бизнис заедницата, Сојуз на стопански комори на Македонија, преку Македонскиот центар за наука, истражување и едукација спроведува Програми за образование на возрасните.

Цел на програмите е доквалификација на лица кои сакаат да го унапредат своето образование и се стекнат со вештини кои ќе им овозможат полесно вклучување на пазарот на трудот во Република Македонија. Програмите за образование се подготвени врз основа на соодветни стандарди за образование и истите се акредитирани и јавно сертифицирани од страна на Министерството за образование и наука на РМ.

Програмите се реализираат од страна на реномирани стручни предавачи, а практичниот дел се реализира во компании членови на ССК кои се лидери во својата област. По завршување на програмите учесниците се стекнуваат со Сертификат за реализирана програма акредитиран од страна на Министерството за образование на Република Македонија.

За сите дополнителни информации во врска со пријавување, учество и реализација на програмите за образование Ве молиме да не контактирате на тел: 02 30 90 450, контакт лице: Маја Савеска.