ЛЕГИСЛАТИВА

Почитувани членови,

Би сакале да Ве информираме дека во насока на континуирано следење на Законската регулатива, а во Ваш интерес Ви проследуваме измени и дополнувања на постоечки закони и предлог нови законски решенија.

https://ener.gov.mk/Default.aspx