ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ

Сојуз на стопански комори на Македонија врши истражување на пазарот, преку кое ќе дојдете до информации како полесно да ги разберете факторите кои влијаат на вашиот бизнис и да најдете нови можности за унапредување на вашиот бизнис.
Истражувачкиот тим на ССК во изминатата година изврши повеќе од 200 истражувања за компаниите членови. На кој начин нашите членови го користат истражувањето:

Како да најдете нови клиенти и пазари?

Истражувачкиот тим може да обезбеди листа на бизниси и индивидуални контакти поделени по индустрија, местоположба, број на вработени и други карактеристики. За потребите на Вашиот бизнис, можеме да изготвиме анализира на пазарот според приходите, образованието, видот на домаќинството, потрошувачите, трошоците, итн.

Како до информации за вашата конкуренција на пазарот?

Истражувачкиот тим може да ви помогне да дознаете кои се вашите конкуренти, на локално или регионално ниво, како и да идентификува пазари, кои се не се доволно или се воопшто не искористени. Можеме да генерираме листи на бизниси според индустријата, местоположба и други карактеристики и истите ги анализираме наспроти потенцијалната побарувачката на пазарот.

Како до подобра база на добавувачи или клиенти?

Без разлика дали нудите или барате производ, услуга или експертиза, истражувачкиот тим може да ви помогне и посочи вистинските добавувачи или клиенти. Изготвуваме листи на бизниси според индустрија, местоположба, големина, според потребни лиценци или сертификати и други карактеристики.

Како да привлечете и задржите квалитетен работен кадар?

Дали им плаќате на своите вработени конкурентна плата? Дали сте отвориле ново работно место во вашата компанија, но не сте сигурни кое ниво на плата да понудите? Истражувачкиот тим има сеопфатни податоци за пазарот на работна сила и може да ви помогне да дојдете до одговори на вашите прашања.

Како до корисни податоци?

Истражувачкиот тим изготвува голем број на економски извештаи во текот на годината, кои се достапни за компаниите членови на веб-страната на Комората. Одржуваме свои деловни бази на податоци и аналитички алатки поделени по сектори.

Без оглед на видот на истражување кое ви е потребно, ние ќе ви помогнеме брзо и навремено да дојдете до потребните податоци. Истражувачкиот тим ќе Ви обезбеди квалитетна услуга согласно потребите на вашата компанија.

За повеќе информации контактирајте не на [email protected]