gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                fb  insta  twit  linke  yout

Закони                                                                           Договори и одлуки

Закон за трговски друштва                                                      Договор за закуп на недвижен имот

Закон за работни односи                                                        Договор за закуп на возило

Закон за безбедност и здравје при работа                            Архивско работење

Закон за вработување инвалидни лица                                 Договор за рок за плаќање - финансиска дисциплина

Закон за трговија                                                                     Договор за позајмица

Закон за туристичка дејност                                                   Договор за дело

Закон за угостителска дејност                                                Договор за работа

Закон за енергетика                                                                Попис

Закон за градежните производи                                             Правилник за попис

Закон за заштита на конкуренцијата                                      Пописни комисии

Закон за финансиска дисциплина                                         Опомена пред тужба

Закон за даночна постапка                                                     Одлука за отпис

Закон за данок на додадена вредност                                   Одлука за регрес

Закон за данок на добивка                                                      Компензација

Закон за персонален данок на доход                                     Асигнација

Закон за регистрирање на готовински плаќања                     Цесија

 

 

From the President

 We are the leader and voice of the business community, a supporter of the economic growth of the chamber members. Together we will contribute to the economic stability of Macedonia and as partners move forward into a new decade of our success.

Arsovska Danela

International Network

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Contact

 info @ chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Str. Crvena Skopska Opstina no.10

Follow us